გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე – რატი ბრეგაძე

სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე – რატი ბრეგაძე

გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends
რატი ბრეგაძე
 
ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული
დაბადების თარიღი: 12 დეკემბერი, 1982
 
 
განათლება
 
ჰამბურგის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი დოქტორანტურა 2008 – 2011წწ
მინიჭებული სამეცნიერო ხარისხი: სამართლის დოქტორი (Dr.iur);
 
ჰამბურგის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი მაგისტრატურა 2006-2007წწ
მინიჭებული ხარისხი:სამართლის მაგისტრი (LL.M.);
 
ჰამბურგის მაქს-პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი
სამეცნიერო მივლინება 2005-2006წწ;
 
ზაარლანდის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობისა და ეკონომიკური მეცნიერებების ფაკულტეტი
სასწავლო მივლინება 2003წ;
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 2000–2005წწ;
მინიჭებული კვალიფიკაცია: იურისტი (მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი).
სამუშაო გამოცდილება
 
სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, სექტ/ 2015 – დღემდე;
 
 
სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი. სამართლის ფაკულტეტი.
მოწვეული პროფესორი სექტ / 2015 – დღემდე;
 
კავკასიის უნივერსიტეტი.სამართლის სკოლა.
ასოცირებული პროფესორი სექტ / 2015 – დღემდე (3 თვე);
 
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი.
ცენტრის უფროსი დეკ / 2012 – დეკ /2013;
 
 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო.
მინისტრის მოადგილე ნოე / 2012 -სექტ / 2015;
 
კავკასიის უნივერსიტეტი.
ასისტენტ-პროფესორი თებ / 2012 – სექტ / 2015;
 
იურიდიული კომპანია „მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“ (მკდ)
იურისტი, გერმანული მიმართულების ხელმძღვანელი ნოე/2011- ნოე/2012წ.
ენები
 
ფლობს ქართულ, გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.
 
პუბლიკაციები
 
 Parteimerkmale und innerparteiliche Demokratie im Recht Georgiens. Eine rechtsvergleichende Untersuchung mit Blick auf Deutschland und die Ukraine LIT Verlag Dr. W. Hopf Berlin 2011;
 Manche postsowjetischen Besonderheiten der Parteimitgliedschaft MIP 2011. 17. Jahrgang. S. 156-159;
 Die Probleme derParteimitgliedschaft im Falle der mehrfachen Staatsangehörigkeit MIP 2010 16. JahrgangS. 51-57;
 ინგო ფონ მიუნხი. კოალიციური მთავრობების სამართლებრივი და პოლიტიკური პრობლემები. თარგმანი გერმანულიდან.გამომცემლობა სამართალი. თბილისი 2009;
 ევროპის კავშირში გაწევრიანების სამართლებრივი ასპექტები (ქართული სამართლის მიმოხილვა) 11. N1. 2008 გვ. 123-169;
 Die Reform der Verfassung von Georgien nach der Rosenrevolution. WGO Monatshefte für osteuropäisches Recht 2007. S. 504-523;
 Die Staatsorganisationin Georgien seit der Rosenrevolution in Mitteilungsblatt der Berliner Georgischen Gesellschaft e.V16.Jahrgang Juli\August2007. Nummer112. S 2- 20;
 Die Bedeutung der Ausbildung der jungen georgischen Juristen in derBundesrepublik Deutschland in Mitteilungsblatt der Berliner Georgischen Gesellschaft e.V 15.Jahrgang July/August2006, Nummer116 S.6–11;
 მატერიალური სუპრანაციონალიზმი ევროპის სამართალში (ქართული სამართლის მიმოხილვა) 2005;
 ევროპის გაერთიანებიდან ევროპის კავშირამდე „ადამიანი და კონსტიტუცია“ N. 2005 გვ. 30-35;
 Drogensucht in Georgien und ihre strafrechtlicheVerfolgung“in Mitteilungsblattder Berliner Georgischen Gesellschaft e.V 11.Jahrgang März/April 2002 Nummer 90 S.10-13;
 Drogenrecht in Georgienin Sinn und Zweck von Strafe oder„Grosse Jagd auf kleine Fische“2001. Herausgeber:Humboldt Universität zu Berlin.
 
 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური საქმიანობა
 
პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო სკოლის ხელმძღვანელი;2012წ
პოლიტიკურიპარტიაქართულიოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი წევრი 2012წ;
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ქართული ოცნების სამართლის თემატური ჯგუფის წევრი; 2012წ;
კონრად- ადენაუერის ფონდის სტიპენდიატთა ჰამბურგის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 2009-2011წწ;
გერმანიის ქრისტიან – დემოკრატ სტუდენტთა ჰამბურგის ორგანიზაციის გამგეობის წევრი
2009-2011 წწ;
კავკასიის იურისტ-სტუდენტთა კავშირი, გამგეობის წევრი 2003-2005 წწ;
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური საბჭოს თავმჯდომარე 2003-2005წწ;
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური საბჭოს წევრი 2002-2003წწ.
 
დამატებითი ინფორმაცია
 
მონაწილეობა ოცამდე ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში.
 
საქართველოსა და გერმანიაში სწავლის პერიოდში იყო პრეზიდენტის, მემედ-აბაშიძის სახელობის, გერმანიის აკადემიური გაცვლების სამსახურის და კონრად-ადენაუერის ფონდის სტიპენდიანტი.