გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

ქართველი ემიგრანტების როლის გაძლიერება საქართველოში (ERGEM) პროექტი

ქართველი ემიგრანტების როლის გაძლიერება საქართველოში (ERGEM) პროექტი

გაუზიარეShare with მეგობრებსFriends

საქართველოს დიასპორა და მიგრანტთა გაერთიანებები გერმანიაში, საბერძნეთსა და თურქეთში. ტრანსნაციონალური რეალობა და კავშირები საქართველოსთან